X
Izbornik
X

Sastav Gradskog vijeća

POPIS VIJEĆNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KNINA
(2017. - 2022.)

R.br.

VIJEĆNICI

STRANKA

Kontakt

1.

Mirko Antunović

SDP-HNS

mirko.antunovic@knin.hr

2.

Josip Bebek

HDZ

josip.bebek@knin.hr

3.

Marjan Blažević

LISTA GRUPE BIRAČA

marjan.blazevic@knin.hr

4.

Marija Ćurić

MOST

marija.curic@knin.hr

5.

Maja Deronja

HDZ

maja.deronja@knin.hr

6.

Veselin Đujić

SDSS

veselin.dujic@knin.hr

7.

Nikolina Grizelj

HDZ

nikolina.grizelj@knin.hr

8.

Davor Ilić

LISTA GRUPE BIRAČA

davor.ilic@knin.hr

9.

Marina Krvavica

LISTA GRUPE BIRAČA

marina.krvavica@knin.hr

10.

Robert Marić

HDZ

robert.maric@knin.hr

11.

Dragan Miličević

LISTA GRUPE BIRAČA

dragan.milicevic@knin.hr

12.

Goran Mrnjavac

HDZ

goran.mrnjavac@knin.hr

13.

Vedrana Požar

LISTA GRUPE BIRAČA

vedrana.pozar@knin.hr

14.

Marko Sinobad

LISTA GRUPE BIRAČA

marko.sinobad@knin.hr

15.

Marko Šešo

HDZ

marko.seso@knin.hr

16.

Nenad Tisaj

HDZ

nenad.tisaj@knin.hr

17.

Marinko Tokmakčija

HDZ

marinko.tokmakcija@knin.hr

18.

Marko Vujasinović

LISTA GRUPE BIRAČA

marko.vujasinovic@knin.hr

 

IZ STATUTA GRADA KNINA


Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Grada, te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.Gradsko vijeće Grada Knina:

1. donosi Statut Grada,

2. donosi Poslovnik Gradskog vijeća,

3. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,

4. donosi Proračun Grada i Odluku o izvršavanju proračuna,

5. donosi godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna,

6. donosi odluku o privremenom financiranju,

7. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada,

8. osniva ustanove, javne ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad, te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,

9. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

10. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj te uspostavljanju prijateljske i druge suradnje Grada s lokalnim jedinicama drugih država, u skladu s ovim Statutom i zakonom,

11. raspisuje lokalni referendum,

12. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,

13. osniva radna tijela Gradskog vijeća te bira i razrješava njihove članove,

14. imenuje i razrješava druge osobe određene zakonom, drugim propisom i ovim Statutom, te daje suglasnosti na imenovanja, izbor i razrješenja kad je to propisano zakonom odnosno drugim aktom,

15. odlučuje o pokroviteljstvima,

16. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Grada Knina i dodjeljuje javna priznanja,

17. nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada,

18. utvrđuje programe razvitka pojedinih djelatnosti i programe javnih potreba od značaja za Grad,

19. donosi prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja Grada,

20. uređuje mjesnu samoupravu u skladu sa zakonom i ovim Statutom,

21. odlučuje o zaduživanju Grada, u skladu sa zakonom,

22. daje suglasnosti na prijedlog financijskog plana izvanproračunskog korisnika zajedno s donošenjem Proračuna Grada, u skladu sa zakonom,

23. razmatra redovna izvješća Gradonačelnika o njegovom radu, kao i druga tražena izvješća o pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga,

24. raspisuje referendum o razrješenju gradonačelnika i njegovih zamjenika,

25. donosi odluku o dodjeli koncesije odnosno o povjeravanju komunalnih poslova putem ugovora, kao i o dodjeli koncesije sukladno zakonu kojim se uređuju koncesije i drugim posebnim zakonima,

26. donosi odluke i druge opće i pojedinačne akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima,

27. obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom i drugim aktima.

Arhiva