X
Izbornik
X

Mjesni odbori

MO KNIN I MO KNIN II MO KNIN III MO KNIN IV KOVAČIĆ MO KNIN V GOLUBIĆ

MO KNIN I

Mjesni odbor Knin I

VIJEĆNICI MJESNOG ODBORA KNIN I

 1. Anita Ercegovac, (HDZ), predsjednica Vijeća
 2. Nenad Tisaj, (HDZ), potpredsjednik Vijeća
 3. Robertina Baković, (HDZ)
 4. Cvija Krasić, (HDZ)
 5. Leonardo Maričić, (HDZ)
 6. Marko Jurić, (HDZ)
 7. Ivan Barišić, (HSP, NLSP, LOZA, BDSH)

MO KNIN II

Mjesni odbor Knin II

VIJEĆNICI MJESNOG ODBORA KNIN II

 1. Nino Grabić, (HDZ), predsjednik Vijeća
 2. Marko Ivić, (HDZ), potpredsjednik Vijeća
 3. Jelena Drlje, (HDZ)
 4. Anto Knežević, (HDZ)
 5. Ivana Mandinić, (HDZ)
 6. Zdravko Radmilo, (HSP, NLSP, LOZA, BDSH)

MO KNIN III

Mjesni odbor Knin III

VIJEĆNICI MJESNOG ODBORA KNIN III

 1. Krešimir Belak, (HDZ), predsjednik Vijeća
 2. Ilija Štrbac, (HDZ), potpredsjednik Vijeća
 3. Barbara Alilović, (HDZ)
 4. Sandra Peštić Šiljeg, (HDZ)
 5. Anto Vlajić, (HDZ)
 6. Toni Babić, (HDZ)
 7. Mirko Jukić, (HSP, NLSP, LOZA, BDSH)

MO KNIN IV KOVAČIĆ

Mjesni odbor Knin IV Kovačić

VIJEĆNICI MJESNOG ODBORA IV KOVAČIĆ

 1. Ante Anić-Matić, (HDZ), predsjednik Vijeća
 2. Petar Balić, (HDZ), potpredsjednik Vijeća
 3. Martin Bičanić, (HDZ)
 4. Dražen Barić, (HDZ)
 5. Draženko Jelić, (SDP, HNS)

MO KNIN V GOLUBIĆ

Mjesni odbor Knin V. GOLUBIĆ

VIJEĆNICI MJESNOG ODBORA V GOLUBIĆ

 1. Katarina Štrbac, (HDZ), predsjednica Vijeća
 2. Dario Jozić, (HDZ), potpredsjednik Vijeća
 3. Drago Sučić, (HDZ)
 4. Golub Bartula, (HDZ)
 5. Bruno Juko, (HDZ)
 6. Robert Keser, (HDZ)
 7. Goran Savić, (SDP, HNS)

PODRUČJE MJESNIH ODBORA

Na području Grada Knina osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Mjesni odbor je pavna osoba.
Na području Grada Knina mjesni odbori i njihova područja su:

1. Mjesni odbor Knin I.
Počinje od početka naselja Raškovići, nastvalja sjeverno južnom gradnicom Žagrović-Knin do prvog željezničkog mosta na pruzi Knin – Zagreb. Željezničkom prugom prema Splitu do mosta na rijeci Orašnici na izlazu iz željezničke stanice Knin, nastavlja u jug granicom naselja Knin – Kovačić do Krke, Krkom uzvodno do željezničkog mosta i dalje nastavlja istočnom granicom naselja Potkonje obuhvativši naselje Potkonje, te dalje u smjeri sjeverozapada granicom Vrbnik Knin do tromeđe naselja Vrbnik – Knin – Ljubač i dalje nastavlja u smjeru jugozapad obuhvativši naselje Ljubač i vraća se na početak naselja Raškovići.

2. Mjesni odbor Knin II.
Naselje Raškovići do visine mosta na Radljevcu kod Kolundžija, u pravcu Jadrantransa do starog korita Buzižnice. Starim koristom Butižnice (granica K.O. Knin – Žagrović) nizvodno do ušća potoka Marčinkovac. Uzvodno potokom Marčinkovac do sjevernog dijela vojarne do raskrižja Tomislavove i Cotine ulice, te istočnom stranom srednjoškolskog centra na križanje Tvrtkove i Ikičine ulice, dalje istočnim dijelom Vojne policije (Getaldićeva) 4. GBR do mosta na pruzi (Knin Žgarović) do početka naselja Raškovići i dalje granicom Donjeg i Gornjeg Žagrovića u smjeru sjevera do mosta na Radljevcu kod Kolundžija, naselje Oćestovo i Gornji Žagrović.

3. Mjesni odbor Knin III.

Dio grada od željezničkog mosta na rijeci Orašnici, uzvodno rijekom Orašnicom do mosta na Orašnici u ulici Domocvinskog rata, dalje granicom u smijeru sjevera K.O. Knin i Kninsko polje do ulice Guge, zapadno ulicom za Guge do ulice Domovinskog rata. Ulicom Domovinskog rata preko križanja s Tomislavovom ulicom do granice s Vrpoljem. Granicom naselja Vrpolje preko polja Lug do granice K.O. Kninsko Polje – Žagrović i dalje u smijeru juga starim koritom Butižnice (granicom K.O.) do utoka Marčinkovca. Uzvodno potokom Marčinkovac do sjevernog dijela vojarne „Kralj Zvonimir“. Od vojarne do raskrižja Tomislavove i Cotine ulice, te istočnom stranom srednjoškolskog centra na križanje tvrtkove i Ikičine ulice, dalje istočnim dijelom Vojne policije (Getaldićeva) 4. GBR do mosta na pruzi Kninm – Zadar i odatle prugom u smjeru Splita do mosta na Orašnici.

4. Mjesni odbor IV. Kovačić
Vrpolje, Kovačić, Polača, Kninsko polje istočno od ceste Domovinskog rata i ceste za Bosansko Grahovo, sa sjedištem u Kovačiću.

5. Mjesni odbor V. Golubić
Strmica, Golubić, Plavno, Radljevac, dio naselja Donji Žagrović sjeverno od pravca mosta na Radljevcu kod Kolundžija, pravac Jadrantransa do starog korita Butižnice, sa sjedištem u Golubiću.

Kontakti Mjesnih odbora

Kontakti Mjesnih odbora