X
Izbornik
X

Stranica 2

POZIV POLJOPRIVREDNICIMA GRADA KNINA, POSEBNO PREDSTAVNICIMA OPG-A NA SASTANAK S GĐOM. MARIJANOM PETIR, NA TEMU: POLJOPRIVREDE
Gradonačelnik Grada Knina, dr.sc. Marko Jelić, u suorganizaciji s g. Jerkom Rošinom, dipl.ing.agh., poziva sve zainteresirane predstavnike privatnog sektora iz djelatnosti poljoprivrede, posebno predstavnike OPG-ova, da dana  20. travnja 2018. godine, s početkom  u 12:00 sati, u Kninu, nazoče sastanku s gđom. Marijanom Petir, zastupnicom u Europskom parlamentu, koji će se održati na temu potencijala koje za razvoj poljoprivrede imaju grad Knin i okolica, načinima na koje bi iste trebalo iskoristiti u svrhu poboljšanja poljoprivredne proizvodnje, postizanja konkurentnosti na tržištu, te prvenstveno dobivanja  svih potrebnih informacije o mogućnostima razvoja poljoprivrede. Prednje navedeni sastanak  prigoda je za prezentaciju lokalnih problema, ali [...]
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA KNINA
Odbor za javna priznanja Grada Knina objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Knina. Zainteresirani predlagatelji svoje prijedloge sa detaljnim obrazloženjem razloga poticaja priznanja, potrebno je da dostave najkasnije do 1. svibnja 2018. godine, u zatvorenoj omotnici, s naznakom « za javna priznanja Grada Knina, ne otvaraj» na adresu:   Odbor za priznanja Grada Knina dr.Franje Tuđmana br. 2 , 22300 KNIN   Tekst poziva, s uvjetima prijave dostupan je u privitku vijesti. Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Grada Knina 2018.
Javni natječaj za poslovne prostore
Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 5. stavak 1. točke 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14, 6/14 i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 7/15), Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA:­ 372-01/18-01/7, URBROJ: 2182/10-02-18-3 od 11. travnja 2018. godine i članka 45. stavka 6. točke 21. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13- pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14 i [...]
Javni natječaj za prijam u službu u Grad Knin – administrativni referenti – arhivar
JAVNI   NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti administrativnog referenta – arhivara,  1 izvršitelj/ica,  na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Osim općih uvjeta za prijam u službu, propisanih u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), osobe koje se prijavljuju na javni natječaj moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: – srednja stručna sprema upravne ili druge odgovarajuće struke, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – položen državni stručni ispit za odgovarajuće radno mjesto, [...]
Javni Natječaj za prijam u službu u Grad Knin, višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i komunalne poslove
JAVNI   NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i komunalne poslove – 1 izvršitelj/ica,  na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.   Osim općih uvjeta za prijam u službu, propisanih u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), osobe koje se prijavljuju na javni natječaj moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: – magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke, – najmanje jedna godina radnog iskustva [...]
JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KNINA   U 2018. GODINI
Ispravak javnog poziva 11.2018. do 10.12.2018.   PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju na području  grada Knina u 2018. godini. Bespovratna sredstva dodjeljuju se za: Mjera 1. Sufinanciranje troškova edukacije i stručnog osposobljavanja u poljoprivredi Mjera 2. Potpore mladim poljoprivrednicima Mjera 3. Potpore očuvanju i proširenju stočnog fonda Mjera 4. Potpore kapitalnim ulaganjima u sektoru biljne proizvodnje Mjera 5. Potpora izrade prijavne dokumentacije za projekte koji će se prijavljivati za sredstva EU fondova Cijeli tekst poziva u prilogu Izmjena Programa potpora u poljoprivredi za 2018. godini Javni poziv za 2018. godinu Izjava [...]
Javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija sportašima Grada Knina za 2018. godinu
Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 10. Pravilnika o dodjeli sportskih stipendija sportašima Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“ br. 5/14), točke 7. Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/17), Zaključka KLASA: 604-02/18-01/2, URBROJ: 2182/10-02-18-2 od dana 28. veljače 2018. godine i članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“ br. 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“   broj 4/14 i 2/18), dana 28. veljače 2018. godine raspisuje Javni natječaj za dodjelu 6 (slovima: šest) sportskih [...]
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU SPOSOBNOSTI PUTEM INTERVJUA
Povjerenstvo za provedbu oglasa, na temelju članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU SPOSOBNOSTI PUTEM INTERVJUA 1. Dana 5. ožujka 2018. godine, s početkom u 09.00 sati u gradskoj upravi Grada Knina, ulica dr. Franje Tuđmana br.2, temeljem oglasa objavljenog na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje/Ispostava Knin, KLASA: 112-03/18-01/6, URBROJ: 2182/10-02-18-1 od 12. veljače 2018. godine, održat će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijam u radni odnos u Grad Knin voditelja projektnog tima. 2. Povjerenstvo [...]
Javni poziv Šibensko-kninske županije za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2018. godini
Šibensko-kninska županija na svojim stranicama objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2018. godini. U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska županija dodjeljivat će poticajna sredstva gospodarskim subjektima za slijedeće namjene: marketinških aktivnosti za troškove: izrade promidžbenog materijala    (izrada web stranice, letci, reklame, brošure i vizit kartice); stručno osposobljavanje i usavršavanje, osim troškova studija i redovnog      školovanja; kupnja dugotrajne imovine za osnovnu djelatnost i to u obliku prava     (poslovni  softver) i   stvari (strojevi, uređaji i oprema) ukoliko su     nabavljeni za korištenje u poslovanju. Korisnici Programa mogu biti: obrti, društva s ograničenom [...]
Pregled dodjeljenih potpora u gospodarstvu po Javnom pozivu za dodjelu potpora za 2017. godinu
Pregled dodjeljenih potpora u poljoprivredi po Javnom pozivu za dodjelu potpora za 2017. godinu
Javni natječaj za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti
Grad Knin je dana 25. siječnja 2018. godine objavio Javni natječaj za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog  građevinskog zemljišta u vlasništvu  Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti. Tekst Javnog natječaja nalazi se u privitku vijesti. Javni natječaj za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava…
JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove i
Pročelnica Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18, dalje u tekstu: ZSN) i Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 1/18), raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove i to: 1. referenta za likvidacijsko-blagajničke i knjigovodstvene poslove – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, 2. vježbenika za [...]
Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u gradu Kninu za 2018. godinu
Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno Uredba („Narodne novine”, broj 26/15) i članka 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj: 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14), dana 28. prosinca 2017. godine,  donosi godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u gradu Kninu za 2018. godinu, kako slijedi:   Redni broj Naziv upravnog tijela Naziv natječaja/ javnog poziva   Ukupna vrijednost [...]
Otvoren Javni poziv Razvoj poduzetništva u gradu Kninu
Dana 07.12.2017. godine otvoren je Javni poziv: Razvoj poduzetništva u gradu Kninu za podnošenje projektnih prijedloga gospodarskih subjekata na području Grada Knina. Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava je 22.250.000 kuna koje se mogu dodijeliti kroz dvije vrste potpora, regionalne potpore i potpore male vrijednosti. Intenzitet potpore, u ovisnosti o vrsti, može ići i do 85% ukupnog iznosa prihvatljivih izdataka projekta, a iznosi bespovratnih sredstava po pojedinom projektu mogu ići od 30.000 – 500.000 kuna za potpore male vrijednosti te od 500.000 – 3.000.000 kuna za regionalne potpore. VAŽNO – 3. IZMJENA POZIVA! Dana 17.5.2018. godine objavljena je treća izmjena Poziva [...]

Arhiva