X
Izbornik
X

Javni natječaji

Javni poziv Šibensko-kninske županije za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2018. godini
Šibensko-kninska županija na svojim stranicama objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2018. godini. U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska županija dodjeljivat će poticajna sredstva gospodarskim subjektima za slijedeće namjene: marketinških aktivnosti za troškove: izrade promidžbenog materijala    (izrada web stranice, letci, reklame, brošure i vizit kartice); stručno osposobljavanje i usavršavanje, osim troškova studija i redovnog      školovanja; kupnja dugotrajne imovine za osnovnu djelatnost i to u obliku prava     (poslovni  softver) i   stvari (strojevi, uređaji i oprema) ukoliko su     nabavljeni za korištenje u poslovanju. Korisnici Programa mogu biti: obrti, društva s ograničenom [...]
Pregled dodjeljenih potpora u gospodarstvu po Javnom pozivu za dodjelu potpora za 2017. godinu
Pregled dodjeljenih potpora u poljoprivredi po Javnom pozivu za dodjelu potpora za 2017. godinu
Javni natječaj za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti
Grad Knin je dana 25. siječnja 2018. godine objavio Javni natječaj za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog  građevinskog zemljišta u vlasništvu  Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti. Tekst Javnog natječaja nalazi se u privitku vijesti. Javni natječaj za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava…
JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove i
Pročelnica Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondove na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18, dalje u tekstu: ZSN) i Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 1/18), raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove i to: 1. referenta za likvidacijsko-blagajničke i knjigovodstvene poslove – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, 2. vježbenika za [...]
Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u gradu Kninu za 2018. godinu
Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno Uredba („Narodne novine”, broj 26/15) i članka 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj: 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14), dana 28. prosinca 2017. godine,  donosi godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u gradu Kninu za 2018. godinu, kako slijedi:   Redni broj Naziv upravnog tijela Naziv natječaja/ javnog poziva   Ukupna vrijednost [...]
Otvoren Javni poziv Razvoj poduzetništva u gradu Kninu
Dana 07.12.2017. godine otvoren je Javni poziv: Razvoj poduzetništva u gradu Kninu za podnošenje projektnih prijedloga gospodarskih subjekata na području Grada Knina. Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava je 22.250.000 kuna koje se mogu dodijeliti kroz dvije vrste potpora, regionalne potpore i potpore male vrijednosti. Intenzitet potpore, u ovisnosti o vrsti, može ići i do 85% ukupnog iznosa prihvatljivih izdataka projekta, a iznosi bespovratnih sredstava po pojedinom projektu mogu ići od 30.000 – 500.000 kuna za potpore male vrijednosti te od 500.000 – 3.000.000 kuna za regionalne potpore. Besplatna Informativna radionica o ovom Javnom pozivu održati će se u utorak, 19.12.2017. [...]
ISPRAVAK JAVNOG POZIVA ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA GRADA KNINA U 2017. GODINI – „POTPORE 2017“
U Javnom pozivu za dodjelu potpora za razvoj malog gospodarstva Grada Knina u 2017. godini, KLASA: 402-01/17-01/101, URBROJ: 2182/10-02-17-2, od 3. svibnja 2017. godine, objavljenom na Oglasnoj ploči i na web stranicama Grada Knina, u točki II. mijenja se stavak 1. na način da se datum 1. prosinca 2017. godine, zamjenjuje datumom 20. prosinca 2017. godine, tako da sada glasi: „Poziv je otvoren do utroška sredstava, odnosno do 20. prosinca 2017. godine.“ Svi ostali dijelovi Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj malog gospodarstva Grada Knina u 2017. godini, ostaju neizmijenjeni. Ove izmjene sastavni su dio Javnog poziva za dodjelu [...]
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora za djelatnosti od posebnog interesa za Grad Knin
Grad Knin je dana 4.prosinca 2017.godine objavio  Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora za djelatnosti od posebnog interesa za Grad Knin. Tekst javnog natječaja nalazi se u privitku vijesti.  Javni natječaj za poslovne prostore za djelatnosti od posebnog interesa za Grad Knin (1)
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Knina
Grad Knin je dana 1. prosinca 2017. godine objavio Javni natječaj  za davanje u zakup poslovnih prostora. Tekst Javnog natječaja nalazi se u privitku vijesti. Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Knina
Javni poziv u vezi postavljanja štandova te prodaje na istima ili pružanja ugostiteljskih usluga, a povodom „ADVENTA U KNINU 2017“
Obavještavaju se svi koji su zainteresirani za korištenje javne površine na području grada Knina u svrhu postavljanja štanda te prodaje na istima ili pružanja ugostiteljskih usluga, a povodom „ADVENTA U KNINU 2017“, da ispune obrazac za korištenje javne površine koji se nalazi na službenoj  internet  stranici Grada Knina www.knin.hr.  ili u pisarnici gradske uprave, te da uz upravnu pristojbu od 70 kn isti predaju ili pošalju na adresu Grad Knin, Dr. Franje Tuđmana 2, 22 300 Knin, najkasnije do 1. prosinca 2017. godine. Za zahtjeve koji pristignu do 1. prosinca 2017. godine Grad Knin će osigurati priključke struje i vode, [...]
Javni poziv  za zakup sajamskih kućica za vrijeme održavanja manifestacije „ADVENT U KNINU 2017.“
Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 45. Statuta Grada Knina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj, 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14),  dana 24. studenoga 2017. godine, objavljuje     JAVNI POZIV za zakup sajamskih kućica za vrijeme održavanja manifestacije „ADVENT U KNINU 2017.“     Grad Knin poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, kao i prodaje robe koje u svom asortimanu imaju: božićno-novogodišnje ukrase, božićne aranžmane, tradicionalne proizvode (med, vino, rakija, fritule i sl.), te ostale nenavedene prigodne predmete, da iskažu interes za sudjelovanjem na manifestaciji „ADVENT U [...]
Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, u trajanju od 6 mjeseci u programu Javnih radova u Gradu Kninu
Javni poziv za Program Aktivacije nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava. Zasnivat će se radni odnos na određeno vrijeme, u trajanju od 6 mjeseci u programu Javnih radova u Gradu Kninu. Trajanje aktivnosti od 01.12.2017. do 21.05.2018. godine. Ukupan broj radnika biti će 160. U privitku vijesti nalazi se Prijavnica za javni rad za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, u trajanju od 6 mjeseci u programu Javnih radova u Gradu Kninu. Prijavnica za javni rad za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, u trajanju od 6 mjeseci u programu Javnih radova u Gradu [...]
Javni poziv za prijavu manifestacija za božićno-novogodišnji program 2017. godine
Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14), dana 9. studenoga 2017. godine, objavljuje      J A V N I    P O Z I V za prijavu manifestacija za božićno-novogodišnji program 2017. godine   Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe (napose udruge, ustanove, trgovačka društva, športska društva, obrtnici, nositelji samostalnih djelatnosti i dr.) koje svojim djelovanjem doprinose kulturnom, edukativnom, umjetničkom, društvenom, športskom ili nekom drugom sličnom sadržaju (kao što su npr. izložbe, [...]
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora za djelatnosti od posebnog interesa za Grad Knin
Dana 18. listopada 2017.godine, Grad Knin objavio je Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora za djelatnosti od posebnog interesa za Grad Knin. Tekst Javnog natječaja nalazi se u privitku vijesti. Javni natječaj za poslovne prostore za djelatnosti od posebnog interesa za Grad Knin

Arhiva