X
Izbornik
X

Javni natječaji

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP) „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima:Kninu, Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Petrinji i Vukovaru”
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je dana 3. kolovoza 2018. godine otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP) „Razvoj i provedba programa za socijalnu koheziju i povećanje zaposlenosti u gradovima: Belom Manastiru i općini Darda, Benkovcu, Knin, Petrinja i Vukovar ”.   PDP se provodi u okviru Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020.“, Prioritetne osi 2 –Socijalno uključivanje , Investicijskog prioriteta 9i Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti , Specifičnog cilja 9.i.2. Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih puteva prema regeneraciji 5 nerazvijenih pilot područja, a usmjeren je [...]
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora
Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 5. stavak 1. točke 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14, 6/14 i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 7/15), Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA:­ 372-01/18-01/14, URBROJ: 2182/10-02-18-3 od 17. srpnja 2018. godine i članka 45. stavka 6. točke 21. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13- pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14 i [...]
JAVNI POZIV za prijavu manifestacija u povodu svečanog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 23. godišnjice VRO „Oluja”
Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i ,,Službeno glasilo Grada Knina” broj 4/14 i 6/18-pročišćeni tekst), dana 3. srpnja 2018. godine, objavljuje JAVNI POZIV za prijavu manifestacija u povodu svečanog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 23. godišnjice VRO „Oluja” Pozivaju se sve zainteresirane fizičke i pravne osobe (napose udruge, ustanove, trgovačka društva, športska društva, obrtnici, nositelji samostalnih djelatnosti i dr.) koje svojim djelovanjem doprinose kulturnom, edukativnom, umjetničkom, društvenom, športskom ili nekom drugom sličnom sadržaju [...]
JAVNI  POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2018. godinu
UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI KLASA: 610-01/18-01/01 URBROJ: 2182/10-03-18-3 Knin, 21. lipnja 2018. godine Na temelju točke VII. i VIII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima  Proračuna Grada Knina (KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-16-1 od 11. veljače 2016. godine) i članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti,  raspisuje JAVNI  POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2018. godinu [...]
Javni poziv za javne radove
Temeljem članka 12. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14 i 127/17), a temeljem Programa za sufinanciranje/finaciranje zapošljavanja u  javnom radu na području Grada Knina„Javni radovi za ljepši i zdraviji Grad Knin“ za 2018.Godinu, KLASA:112-03/18-01/9; URBROJ:2182/10-02-8-3 od 5.lipnja 2018.godine i Dopisa HZZ-a, KLASA: 103-05/18-04/7 od dana 25. svibnja 2018. godine, Gradonačelnik Grada Knina objavljuje: JAVNI POZIV za  zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci  u programu javnih radova „Javni radovi za ljepši i zdraviji Grad Knin“,program uređenje i zaštita prostora i okoliša na području Grada Knina U prilogu možete preuzeti Prijavnicu za javne radove i javni [...]
JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH  PROSTORA ZA DJELATNOSTI OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD KNIN
Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora za djelatnosti od posebnog interesa za Grad Knin za slijedeće poslovne prostore:  1.1. poslovni prostor anagrafske oznake Tuđmanova 26, Knin, čest. zgr. 262/2, KO Knin, –    korisna površina:  87,30 m2 –     početna cijena :        3,28 kn/1m2 Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.   1.2.   poslovni prostor anagrafske oznake Imotska 5, Knin, č.zem. 3146 KO Kninskopolje, (desno od ulaza u zgradu prostor broj 1) –    korisna površina: 64,00 m2 –    početna cijena :        3,50 kn/1m2  Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.  1.3. poslovni prostor anagrafske [...]
JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ  MALOG GOSPODARSTVA GRADA KNINA U 2018. GODINI -„POTPORE 2018“
U cilju razvoja malog gospodarstva, Grad Knin dodjeljuje poticajna sredstva u 2018. godini „POTPORE 2018“, koje se dodjeljuju sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU, br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine – o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore („Službeni list Europske unije“ L 352/1) za slijedeće namjene: MJERA 1. – Potpora novoosnovanim gospodarskim subjektima MJERA 2. – Potpora za podmirenje troška stručnog osposobljavanja, polaganja stručnog i majstorskog ispita te prekvalifikacija i dokvalifikacija MJERA 3. – Potpore poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama MJERA 4. – Potpora za nabavu nove opreme [...]
POZIV POLJOPRIVREDNICIMA GRADA KNINA, POSEBNO PREDSTAVNICIMA OPG-A NA SASTANAK S GĐOM. MARIJANOM PETIR, NA TEMU: POLJOPRIVREDE
Gradonačelnik Grada Knina, dr.sc. Marko Jelić, u suorganizaciji s g. Jerkom Rošinom, dipl.ing.agh., poziva sve zainteresirane predstavnike privatnog sektora iz djelatnosti poljoprivrede, posebno predstavnike OPG-ova, da dana  20. travnja 2018. godine, s početkom  u 12:00 sati, u Kninu, nazoče sastanku s gđom. Marijanom Petir, zastupnicom u Europskom parlamentu, koji će se održati na temu potencijala koje za razvoj poljoprivrede imaju grad Knin i okolica, načinima na koje bi iste trebalo iskoristiti u svrhu poboljšanja poljoprivredne proizvodnje, postizanja konkurentnosti na tržištu, te prvenstveno dobivanja  svih potrebnih informacije o mogućnostima razvoja poljoprivrede. Prednje navedeni sastanak  prigoda je za prezentaciju lokalnih problema, ali [...]
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA KNINA
Odbor za javna priznanja Grada Knina objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Knina. Zainteresirani predlagatelji svoje prijedloge sa detaljnim obrazloženjem razloga poticaja priznanja, potrebno je da dostave najkasnije do 1. svibnja 2018. godine, u zatvorenoj omotnici, s naznakom « za javna priznanja Grada Knina, ne otvaraj» na adresu:   Odbor za priznanja Grada Knina dr.Franje Tuđmana br. 2 , 22300 KNIN   Tekst poziva, s uvjetima prijave dostupan je u privitku vijesti. Poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Grada Knina 2018.
Javni natječaj za poslovne prostore
Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 5. stavak 1. točke 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14, 6/14 i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 7/15), Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA:­ 372-01/18-01/7, URBROJ: 2182/10-02-18-3 od 11. travnja 2018. godine i članka 45. stavka 6. točke 21. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13- pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14 i [...]
Javni natječaj za prijam u službu u Grad Knin – administrativni referenti – arhivar
JAVNI   NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti administrativnog referenta – arhivara,  1 izvršitelj/ica,  na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Osim općih uvjeta za prijam u službu, propisanih u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), osobe koje se prijavljuju na javni natječaj moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: – srednja stručna sprema upravne ili druge odgovarajuće struke, – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – položen državni stručni ispit za odgovarajuće radno mjesto, [...]
Javni Natječaj za prijam u službu u Grad Knin, višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i komunalne poslove
JAVNI   NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i komunalne poslove – 1 izvršitelj/ica,  na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.   Osim općih uvjeta za prijam u službu, propisanih u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), osobe koje se prijavljuju na javni natječaj moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: – magistar struke ili stručni specijalist građevinske ili arhitektonske struke, – najmanje jedna godina radnog iskustva [...]
JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KNINA   U 2018. GODINI
PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju na području  grada Knina u 2018. godini. Bespovratna sredstva dodjeljuju se za: Mjera 1. Sufinanciranje troškova edukacije i stručnog osposobljavanja u poljoprivredi Mjera 2. Potpore mladim poljoprivrednicima Mjera 3. Potpore očuvanju i proširenju stočnog fonda Mjera 4. Potpore kapitalnim ulaganjima u sektoru biljne proizvodnje Mjera 5. Potpora izrade prijavne dokumentacije za projekte koji će se prijavljivati za sredstva EU fondova Cijeli tekst poziva u prilogu Izmjena Programa potpora u poljoprivredi za 2018. godini Javni poziv za 2018. godinu Izjava o obavljanju djelatnosi na području grada Knina [...]
Javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija sportašima Grada Knina za 2018. godinu
Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 10. Pravilnika o dodjeli sportskih stipendija sportašima Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“ br. 5/14), točke 7. Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/17), Zaključka KLASA: 604-02/18-01/2, URBROJ: 2182/10-02-18-2 od dana 28. veljače 2018. godine i članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“ br. 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“   broj 4/14 i 2/18), dana 28. veljače 2018. godine raspisuje Javni natječaj za dodjelu 6 (slovima: šest) sportskih [...]
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU SPOSOBNOSTI PUTEM INTERVJUA
Povjerenstvo za provedbu oglasa, na temelju članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU SPOSOBNOSTI PUTEM INTERVJUA 1. Dana 5. ožujka 2018. godine, s početkom u 09.00 sati u gradskoj upravi Grada Knina, ulica dr. Franje Tuđmana br.2, temeljem oglasa objavljenog na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje/Ispostava Knin, KLASA: 112-03/18-01/6, URBROJ: 2182/10-02-18-1 od 12. veljače 2018. godine, održat će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijam u radni odnos u Grad Knin voditelja projektnog tima. 2. Povjerenstvo [...]

Arhiva