X
Izbornik
X

Gradski akti

Zaključak o Programu mjera za suzbijanje patogenih organizama
Dokument u prilogu Zaključak o Programu mjera za suzbijanje patogenih organizama  
Službeno glasilo broj 11, II. dio
Objavljujemo  II dio. Službenog glasila Grada Knina broj 11 – 2017. godine. Zbog privremenog problema dopuna Službenog glasila ne može biti objavljena na stranicama SLUŽBENO GLASILO  
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU
Programom javnih potreba u sportu na području grada Knina u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se prioritetna područja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima u području sporta na lokalnoj razini, koji će se sufinancirati iz Proračuna Grada Knina. Za potrebe sporta, kroz razne oblike, Grad Knin u svom Proračunu za 2018. godinu izdvojio je financijska sredstva u ukupnom iznosu od: 420.500,00 kuna. icon-caret-square-o-down Program javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2018. godinu
PROGRAM  SOCIJALNIH DAVANJA NA PODRUČJU  GRADA KNINA ZA 2018. GODINU
Za potrebe pomoći socijalno ugroženim osobama kroz razne oblike, Grad Knin je u svom Proračunu za 2018. godinu planirao financijska sredstva u ukupnom iznosu od   1.580.000,00  kuna. Ovim Programom u okviru planiranih sredstava utvrđuju se prava korisnika zajamčene minimalne novčane naknade i drugih osoba, utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi, druga prava i pomoći, način financiranja tih prava, te uvjeti i način njihova ostvarivanja, kao i davanja u skladu sa ovim Programom, te financijskim i likvidnim mogućnostima Proračuna Grada Knina u 2018.godini (CIJELI TEKST) PROGRAM SOCIJALNIH DAVANJA NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU
PROGRAM  JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU
Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Knina jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Knin utvrđene ovim Programom kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom, a osobito: – djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, –  akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života, posebno u područjima i sredinama pogođenim ratnim razaranjima, –  investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture pogođenim ratnim razaranjima, [...]
PROGRAM  JAVNIH POTREBA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA   NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU
Programi i projekti udruga od interesa za Grad Knin za čije se financiranje osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Knina jesu oni koji zadovoljavaju javne potrebe građana i pridonose razvitku i općem napretku Grada Knina, a odnose se na sljedeća područja djelatnosti (klasifikacija djelatnosti udruga sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj „Narodne novine“, broj 4/15): branitelji i stradalnici, demokratska politička kultura, duhovnost, gospodarstvo, hobistička djelatnost, ljudska prava, međunarodna suradnja, obrazovanje, znanost i istraživanje, održivi razvoj, socijalna djelatnost, tehnička kultura, zaštita zdravlja, zaštita okoliša i prirode, zaštita i spašavanje, te [...]
Proračun Grada Knina za 2018. godinu
Proračun Grada Knina za 2018. godinu i popratne dokumente možete pronaći na stranici: http://www.knin.hr/proracun/
Pravilnik o izmjeni pravilnika o radu  službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina
Gradonačelnik Grada Knina, na temelju članka 26. i 27. te članka 233. stavka 1. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14), članka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11) i članka 45. stavka 1. točke 10. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14),  donosi   PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O RADU službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina   Članak 1.   U članku 86. stavku 1. Pravilnika o radu službenika i namještenika upravnih [...]
Odluka o uvođenju gradske riznice i Pravilnik o popisu imovine
Gradonačelnik dr. Marko Jelić donosi dvije važne oluke za Grad Knin. Odlukom o uvođenju riznice uvodi se sustav rizničnog poslovanja na razini proračuna i proračunskih korisnika Grada Knina, koji se temelji na jedinstvenom računovodstveno-informatički sustavu, s ciljem stvaranja pretpostavki za učinkovito upravljanje ukupnim proračunskim sredstvima i obavljanja poslovanja preko jedinstvenog računa Riznice Grada Knina. Pravilnikom o postupanju sa preuzetom imoviom uvodi se red u korištenje gradske imovine.   PRAVILNIK o popisu imovine i obveza Grada Knina te postupanju službenika, namještenika i dužnosnika s imovinom koju su preuzeli na korištenje Odluka o uvođenju RIZNICE Grada Knina
OBAVIJEST o izradi izmjena i dopuna (IV)  Generalnog urbanističkog plana Grada Knina
Gradsko vijeće Grada Knina na 3. sjednici od 02. listopada 2017. godine donijelo je Odluku o izradi izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“ broj: 9/17). Ovom odlukom stavljena je izvan snage Odluka o ciljanih izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“ broj: 5/17). O prijedlogu Izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada Knina provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu. Detaljne informacije o tijeku izrade Izmjena i dopuna (IV) Generalnog urbanističkog plana Grada [...]
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
U skladu s odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine« br. 127/14) i Pravilnika o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (»Narodne novine« br. 18/15, 6/16), gradonačelnik Grada Knina imenovao je osobu zaduženu za sustavno gospodarenje energijom u zgradama u vlasništvu Grada Knina. Odluka o imenovanju nalazi se u privitku. ODLUKA o imenovanju osobe za sustavno gospodarenje energijom
Obavijest o izradi Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina
U skladu s člankom 88. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina obavještava javnost o izradi Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina. Odluka o izradi Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina nalazi se u privitku obavijesti. Odluka o izmjenama i dopunama PPU GRADA KNINA 2016.
JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ  MALOG GOSPODARSTVA GRADA KNINA U 2016. GODINI -„POTPORE 2016“
U cilju razvoja malog gospodarstva, Grad Knin dodjeljuje poticajna sredstva u 2016. godini „POTPORE 2016“, koje se dodjeljuju sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU, br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine – o primjeni članka 107. I 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore („Službeni list Europske unije“ L 352/1) za slijedeće namjene:   MJERA 1. – Potpora novoosnovanim gospodarskim subjektima MJERA 2. – Potpora za podmirenje troška stručnog osposobljavanja, polaganja stručnog i majstorskog ispita MJERA 3. – Potpore poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama MJERA 4. – Potpora za nabavu nove opreme   Korisnici potpora [...]
ODLUKU  O IZBORU NAJLJEPŠE UREĐENOG BALKONA,  OKUĆNICE I OKOLIŠA ZGRADE ILI INSTITUCIJE
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina na temelju članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst), po prijedlogu Povjerenstva za izbor najljepšeg balkona, okućnice i okoliša zgrade unesenom na Zapisnik (KLASA: 406-01/16-01/11, URBROJ: 2182/10-02/2-16-12 od dana 7. lipnja 2016. godine), dana 8. lipnja 2016. godine,  donosi                                                                                      ODLUKU O IZBORU NAJLJEPŠE UREĐENOG BALKONA, OKUĆNICE I OKOLIŠA ZGRADE ILI INSTITUCIJE         DUŠAN BAKIĆ predstavnik stanara zgrade na adresi Bribirskih knezova 18, u Kninu, s ukupno ostvarenih 20 bodova, proglašava se pobjednikom javnog natječaja [...]
PRAVILNIK O RADU službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina
Ovim Pravilnikom o radu službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuju se prava i obveze službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina (u nastavku teksta: zaposlenici), zaštita života, zdravlja i privatnosti zaposlenika, zaštita dostojanstva zaposlenika i zaštite od diskriminacije, pravo na informiranje, prava i obveze iz rada i po osnovi rada, osobito: radno vrijeme, prekovremeni rad, odmori i dopusti, plaće i dodaci na plaću, ostala materijalna te druga prava zaposlenika i naknada štete. Tekst dokumenta PRAVILNIK O RADU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA UPRAVNIH TIJELA GRADA KNINA
Prijava komunalnog nereda

Arhiva