X
Izbornik
X

Gradski akti

Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
U skladu s odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine« br. 127/14) i Pravilnika o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (»Narodne novine« br. 18/15, 6/16), gradonačelnik Grada Knina imenovao je osobu zaduženu za sustavno gospodarenje energijom u zgradama u vlasništvu Grada Knina. Odluka o imenovanju nalazi se u privitku. ODLUKA o imenovanju osobe za sustavno gospodarenje energijom
Obavijest o izradi Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina
U skladu s člankom 88. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina obavještava javnost o izradi Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina. Odluka o izradi Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina nalazi se u privitku obavijesti. Odluka o izmjenama i dopunama PPU GRADA KNINA 2016.
JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ  MALOG GOSPODARSTVA GRADA KNINA U 2016. GODINI -„POTPORE 2016“
U cilju razvoja malog gospodarstva, Grad Knin dodjeljuje poticajna sredstva u 2016. godini „POTPORE 2016“, koje se dodjeljuju sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU, br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine – o primjeni članka 107. I 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore („Službeni list Europske unije“ L 352/1) za slijedeće namjene:   MJERA 1. – Potpora novoosnovanim gospodarskim subjektima MJERA 2. – Potpora za podmirenje troška stručnog osposobljavanja, polaganja stručnog i majstorskog ispita MJERA 3. – Potpore poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama MJERA 4. – Potpora za nabavu nove opreme   Korisnici potpora [...]
ODLUKU  O IZBORU NAJLJEPŠE UREĐENOG BALKONA,  OKUĆNICE I OKOLIŠA ZGRADE ILI INSTITUCIJE
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina na temelju članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst), po prijedlogu Povjerenstva za izbor najljepšeg balkona, okućnice i okoliša zgrade unesenom na Zapisnik (KLASA: 406-01/16-01/11, URBROJ: 2182/10-02/2-16-12 od dana 7. lipnja 2016. godine), dana 8. lipnja 2016. godine,  donosi                                                                                      ODLUKU O IZBORU NAJLJEPŠE UREĐENOG BALKONA, OKUĆNICE I OKOLIŠA ZGRADE ILI INSTITUCIJE         DUŠAN BAKIĆ predstavnik stanara zgrade na adresi Bribirskih knezova 18, u Kninu, s ukupno ostvarenih 20 bodova, proglašava se pobjednikom javnog natječaja [...]
PRAVILNIK O RADU službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina
Ovim Pravilnikom o radu službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuju se prava i obveze službenika i namještenika upravnih tijela Grada Knina (u nastavku teksta: zaposlenici), zaštita života, zdravlja i privatnosti zaposlenika, zaštita dostojanstva zaposlenika i zaštite od diskriminacije, pravo na informiranje, prava i obveze iz rada i po osnovi rada, osobito: radno vrijeme, prekovremeni rad, odmori i dopusti, plaće i dodaci na plaću, ostala materijalna te druga prava zaposlenika i naknada štete. Tekst dokumenta PRAVILNIK O RADU SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA UPRAVNIH TIJELA GRADA KNINA
PRAVILNIK o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva)
PRAVILNIK o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva) Ovim Pravilnikom određuju se rokovi, kriteriji i postupak izbora kulturnih programa, akcija i projekata te programa i projekata udruga civilnog društva za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Knina, uvjeti i način sufinanciranja tih programa i projekata, opći uvjeti koje moraju ispunjavati korisnici sredstava, opći uvjeti ugovora, te načini praćenja izvršenja ugovornih obveza i namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava. Tekst pravilnika: Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu sredstava iz Proračuna
Odluka o osnivanju Partnerskog vijeća za izradu i provedbu Strategije razvoja grada Knina za razdoblje 2016. – 2021. godine
Ovom odlukom osniva se Partnersko vijeće za izradu i provedbu Strategije razvoja grada Knina za razdoblje 2016. – 2021. godine. Tekst odluke nalazi se u privitku vijesti. Odluka o osnivanju PARTNERSKOG VIJEĆA  
Zaključak
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević donio je Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o objavi i provođenju Javnog poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi i umjetnosti, sportu i udrugama od interesa za Grad Knin u 2016. godini. Cjeloviti tekst Zaključka možete pogledati i preuzeti u privitku. Zakljucak o stavljanju izvan snage Zakljucka
Prijava komunalnog nereda

Arhiva