Gradska uprava – kontakti

Home / Gradska uprava – kontakti
Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefon E-mail
UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Sanda Petrović Brnić službenica ovlaštena za obavljanje         poslova pročelnice Upravnog odjela 022/ 664 435 sanda.petrovic.brnic@knin.hr
Cecilija Tolo viša savjetnica za poslove predstavničkog i izvršnog tijela, službeničke poslove i poslove protokola 022/ 460 603 cecilija.tolo@knin.hr
Sanja Lozančić viša stručna suradnica za pravne poslove i društvene djelatnosti 022/ 460 603 sanja.lozancic@knin.hr
Anto Milišić viši stručni suradnik za javnu nabavu i financijske poslove Odjela 022/ 460 602 ante.milisic@knin.hr
Tatjana Plavčić viša stručna suradnica za službeničke odnose  022/ 664 422 tatjana.plavcic@knin.hr
Jure Zečević stručni suradnik za poslove sporta  022/ 664 418 jure.zecevic@knin.hr
Lidija Ćurko viša referentica za  opće poslove i pripremu sjednica  022/ 664 413 lidija.curko@knin.hr
Brankica Cigić administrativna tajnica  022/ 664 411 grad@knin.hr
Željka Jelić referentica za poslove pisarnice  022/ 664 421 pisarnica@knin.hr
Ivo Stipčević administrativni referent – arhivar  022/ 664 420 ivo.stipcevic@knin.hr
Milenko Tomičić dostavljač  022/ 664 410  –
Ivan Teskera portir   022/ 664 410  –
Vlade Čengić domar-dostavljač  022/ 664 419   –
Jelica Begić domaćica  022/ 664 430  –
Mira Malovan spremačica  022/ 664 410  –
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

 

Danijela Merša

pročelnica Upravnog odjela  022/ 664 425  danijela@knin.hr
   ODSJEK ZA PRORAČUN, FINANCIJE  i AOP
Bernard Dragičević voditelj Odsjeka za proračun, financije i AOP  022/ 664 428  financije@knin.hr
Tatjana Đurić stručna suradnica za poslove riznice i računovodstvo  022/ 664 431 tatjana@knin.hr
Romana Stanić Jelić stručna suradnica za računovodstvo proračuna  022/ 664 428  romana.stanic.jelic@knin.hr
Maja Mišković  referentica za likvidacijsko-blagajničkei knjigovodstvene poslove  022/ 664 431  maja.miskovic@knin.hr
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE,                   IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

Ivica Brčina

službenik ovlašten za obavljanje

poslova pročelnika Upravnog odjela

 022/ 664 433 ivica.brcina@knin.hr
   ODSJEK ZA IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I NAPLATU PRIHODA
Danijela Ognjenović voditeljica Odsjeka za imovinskopravne poslove, komunalno gospodarstvo  i naplatu prihoda  022/ 664 434 danijela.ognjenovic@knin.hr
Joško Nedoklan viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo 022/ 664 423 josko.nedoklan@knin.hr
Anka Matić viša stručna suradnica za imovinu  i naplatu prihoda   022/ 664 424 anka.matic@knin.hr
Marija Blažević stručna suradnica za administrativne poslove i komunalnu naknadu  022/ 664 439 marija@knin.hr
   ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA
Josipa Leontić voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša  022/ 664 437 josipa.leontic@knin.hr
Ana Medvidović viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju  022 /664 432 ana.medvidovic@knin.hr
Goran Radulović viši stručni suradnik za zaštitu okoliša  i gospodarenje otpadom  022/ 664 436 goran.radulovic@knin.hr
Zvinimir Gugo referent za geodetske poslove  022/ 664 429 zvonimir.gugo@knin.hr
Ksenija Grgurić referentica za prostorno uređenje  022/ 664 432 ksenija.grguric@knin.hr
    ODSJEK ZA KOMUNALNO REDARSTVO, CIVILNU ZAŠTITU I ZAŠTITU NA RADU
Ivo Jozinović voditelj odsjeka za komunalno redarstvo, civilnu zaštitu i zaštitu na radu  022/ 664 426 ivo.jozinovic@knin.hr
Ljubo Lovrić viši stručni suradnik za komunalno  i prometno redarstvo  022/ 664 427 ljubo.lovric@knin.hr
Ivica Klepica referent – komunalni i prometni redar  022/ 664 438 ivica.klepica@knin.hr
Stipe Jarloni referent – komunalni i poljoprivredni redar  022/ 664 438 stipe.jarloni@knin.hr