X
Izbornik
X

Gradonačelnik

Marko Jelić (Nezavisna lista)

OSOBNI PODACI:
Rođen: 15. ožujka 1976. godine

Oženjen, otac četvero djece

Email: marko.jelic@knin.hr

OBRAZOVANJE:

2000. – 2003. Doktor znanosti
Molekularna biologija i Biokemija
Sveučilište Christian Albrehts Kiel, Sveučilište Ludwig Maximilian Munchen, Kiel, Munchen, Njemačka
Prema hrvatskom kvalifikacijskom okviru 8.2.

1994. – 2000. Diplomirani inženjer biologije
Molekularna biologija
Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatske
Prema hrvatskom kvalifikacijskom okviru 7.1.

1992. – 1994.  Gimnazija
Gimnazija “Juraj Baraković” Zadar, Zadar, Hrvatska
Prema hrvatskom kvalifikacijskom okviru 4.2.

1990. - 1992. Latinski, Biologija, Kemija i sl.
Srednja škola Knin, Knin, Hrvatska

1982. – 1990. Završena osnovna škola
Osnovna škola “Veljko Vlahović” Knin, Knin, Hrvatska
Prema hrvatskom kvalifikacijskom okviru 1

RADNO ISKUSTVO:

2017. gradonačelnik

Vođenje, upravljanje i organiziranje poslovanja u javnom sektoru
Grad Knin, dr.F. Tuđmana 2. 22300 Knin
Lokalna samouprava

2005. - danas Nastavnik – Biologija, Biokemija, Biljna fiziologija, Zaštita okoliša, Lovstvo
Održavanje nastave
Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu, Krešimirova 30, 22300 Knin
Visoko obrazovanje

2015. - 2016 v.d. dekan

Vođenje, upravljanje i organiziranje poslovanja
Visoka škola za menadžment i dizajn “ASPIRA” Mike Tripala 6. 21000 Split
Visoko obrazovanje

2011. – 2015. Prodekan za razvoj, znanstvenu i stručnu suradnju
Razvoj, transfer tehnologije  i inovacije,
Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu, Krešimirova 30, 22300 Knin
Visoko obrazovanje i istraživanje i razvoj

2011. – 2013. Pročelnik odjela Inovacijsko središte
Ustrojavanje sustava i organizacija rada, tranfer tehnologija i inovacije
Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu, Krešimirova 30, 22300 Knin
Visoko obrazovanje i istraživanje i razvoj

2012-2015 Direktor
Upravljanje i razvijanje
Matica d.o.o., Krešimirova 30, 22300 Knin
Razvoj poljoprivredno prehrambene djletnosti i transfer tehnologije

29. studeni 2007. – 2011. Predsjednik vijeća veleučilišta i visokih škola RH
Upravljanje i osmišljavanje sustava stručnog viskog obrazovanja
Vijeće Velučilišta i viskih škola RH, Donje Svetice 38/V, 10000 Zagreb
Visoko obrazovanje

01. listopada 2007. – 2011. Dekan
Vođenje, upravljanje i organiziranje poslovanje
Veleučilište “ Marko Marulić” u Kninu, Krešimirova 30, 22300 Knin
Visoko obrazovanje i istraživanje i razvoj

15. srpnja 2005. – 2007. Privremeni Dekan
Ustrojavanje institucije, vođenje, upravljanje i organiziranje poslovanja
Veleučilište “Marko Marulić” u Kninu, Krešimirova 30, 22300 Knin
Visoko obrazovanje i istraživanje i razvoj

11. listopad 2004. – 13. srpanj 2005. Viši stručni suradnik za nove tehnologije
Savjetovanje poduzetnika i lokalne samouprave o novim tehnologijama
Centar za poduzetništvo Grada Knina d.o.o. Ulica Kralja Tvrtka 3, 22300 Knin
Razvoj poduzetništva


POLITIČKA DJELOVANJE:
Na lokalnim izborima 2017. godine,  izabran je na dužnost gradonačelnika na nezavisnoj listi dr. Marka Jelića. Obnaša dužnost u prvom mandatu.

Dužnosti i ovlasti gradonačelnika

Gradonačelnik zastupa Grad i izvršno je tijelo Grada.
Mandat gradonačelnika traje četiri godine.
U obavljanju izvršnih poslova Gradonačelnik:
1. priprema prijedloge općih akata, odnosno predlaže Gradskom vijeću donošenje općih i drugih akata iz njegove nadležnosti,
2. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
3. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
4. utvrđuje prijedlog Proračuna Grada i izvršenje Proračuna,
5. upravlja nekretninama i pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada kao i njegovim prihodima i rashodima, u skladu  sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća, 
6. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u Proračunu, a isto je provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
7. upravlja prihodima i rashodima Grada,
8. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
9. usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga, odnosno poslova državne uprave čije je obavljanje preneseno na Grad, nadzire njihov rad te poduzima neophodne mjere za osiguranje učinkovitosti njihovoga rada,
10. donosi Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina,  Pravilnik o plaćama službenika i namještenika, Pravilnik o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja te odlučuje o drugim  pitanjima iz radnih odnosa za koje je ovlašten na temelju zakona i drugih propisa,
11. utvrđuje Plan prijma u službu u upravna tijela Grada,
12. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada, kao i druge osobe za čije je imenovanje ili razrješenje zakonom, ovim Statutom ili drugim propisom ovlašten,
13. imenuje i razrješava zapovjednika javne vatrogasne postrojbe i njegova za­mjenika,
14. potvrđuje imenovanje zapovjednika postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva,
15. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
16. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
17. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za davanje koncesije  za obavljanje komunalnih djelatnosti i sklapa ugovor o koncesiji, dodjeljuje koncesiju i sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje autotaksi prijevoza osoba, kao i drugih koncesija sukladno posebnom zakonu, 
18. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za  obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
19. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
20. do kraja ožujka tekuće godine podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
21. provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća kojom se uređuje zakup poslovnog prostora,   
22. organizira zaštitu od požara na području Grada i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
23. predlaže  Gradskom vijeću osnivanje i prestanak, statusne promjene i  preoblikovanja ustanova, trgovačkih društava i drugih  pravnih osoba čiji je Grad osnivač,
24. obavlja nadzor nad zakonitošću rada mjesnih odbora, kao i druge poslove u vezi s mjesnom samoupravom za koje je ovlašten zakonom ili drugim aktom,
25. raspisuje izbore za izbor članova vijeća mjesnih odbora,
26. osniva stalna ili povremena radna tijela u skladu sa zakonom, drugim propisom i aktima Grada, za rješavanje pitanja iz svoje nadležnosti,
27. odobrava uporabu naziva Grada i njegovih izvedenica, grba i zastave, pravnim i fizičkim osobama, sukladno odredbama zakona i odluke Gradskog vijeća,
28. zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim propisima,
29. daje punomoć za zastupanje Grada,
30. donosi odluke i odgovorna je osoba u svim postupcima javne  nabave, u skladu sa zakonom,
31. donosi Pravilnik o stipendiranju studenata i učenika Grada Knina,
32. daje upute, smjernice i naloge za rad u okviru svoje nadležnosti,
33. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, ovim Statutom ili drugim aktom.

Nikola Blažević (HDZ)

Gradonačelnik Grada Knina od 17. rujna 2015. godine kada je preuzeo dužnost kao zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika nakon podnesene ostavke gradonačelnice Josipe Rimac. Dužnost gradonačelnika obnašao do lokalnih izbora 2017. godine i predaje mandara novom gradonačelniku Marku Jeliću (Nezavisna lista) 12. lipnja 2017. godine.

 

Josipa Rimac (HDZ)

Gradonačelnica Grada Knina od 10. lipnja 2005. godine do prestanka mandata podnošenjem ostavke na dužnost gradonačelnice Grada Knina dana 17. rujna 2015. godine

 
 
 

Arhiva