X
Izbornik
X

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika

Nikola Blažević (HDZ)

OSOBNI PODACI:
Nikola Blažević
Rođen 25. lipnja. 1967. u Kninu
Oženjen, otac dvoje djece
nikola.blazevic@knin.hr

OBRAZOVANJE:
Osnovna škola u Vrlici
Srednja škola u Vrlici i Splitu
Pravni fakultet u Splitu - Upravno pravni studij (zvanje - upravni pravnik)
Pravni fakultet u Splitu - Studij prava (zvanje - diplomirani pravnik)

RADNO ISKUSTVO:
18.09.2015. - danas
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina
07.06.2013. - 17.09.2015.
Grad Knin, zamjenik gradonačelnice
05.11.2007. - 06.06.2013. 
Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu, Tajnik Veleučilišta
19.10.1995. - 04.11.2007.
Općinski sud u Kninu, Upravitelj ureda predsjednika suda i voditelj sudske pisarnice
01.02.1995. - 18.10.1995.
Slobodna dalmacija - Split, Expedit lista

POLITIČKA DJELOVANJE:
Član Hrvatske demokratske zajednice na dužnostima tajnika i dopredsjednika gradske te člana županijske organizacije
2012. - 2015. – Vanjski član Saborskog odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu
2009. - 2013. – Predsjednik Gradskog vijeća Grada Knina
2007. - 2009. – Član Gradskog poglavarstva Grada Knina

Josipa Rimac (HDZ)

Gradonačelnica Grada Knina od 10. lipnja 2005. godine do prestanka mandata podnošenjem ostavke na dužnost gradonačelnice Grada Knina dana 17. rujna 2015. godine

Dužnosti i ovlasti gradonačelnika

Gradonačelnik zastupa Grad i izvršno je tijelo Grada.
Mandat gradonačelnika traje četiri godine.
U obavljanju izvršnih poslova Gradonačelnik:
1. priprema prijedloge općih akata, odnosno predlaže Gradskom vijeću donošenje općih i drugih akata iz njegove nadležnosti,
2. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
3. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
4. utvrđuje prijedlog Proračuna Grada i izvršenje Proračuna,
5. upravlja nekretninama i pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada kao i njegovim prihodima i rashodima, u skladu  sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća, 
6. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u Proračunu, a isto je provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
7. upravlja prihodima i rashodima Grada,
8. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
9. usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga, odnosno poslova državne uprave čije je obavljanje preneseno na Grad, nadzire njihov rad te poduzima neophodne mjere za osiguranje učinkovitosti njihovoga rada,
10. donosi Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina,  Pravilnik o plaćama službenika i namještenika, Pravilnik o  kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja te odlučuje o drugim  pitanjima iz radnih odnosa za koje je ovlašten na temelju zakona i drugih propisa,
11. utvrđuje Plan prijma u službu u upravna tijela Grada,
12. imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada, kao i druge osobe za čije je imenovanje ili razrješenje zakonom, ovim Statutom ili drugim propisom ovlašten,
13. imenuje i razrješava zapovjednika javne vatrogasne postrojbe i njegova za­mjenika,
14. potvrđuje imenovanje zapovjednika postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog društva,
15. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
16. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
17. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za davanje koncesije  za obavljanje komunalnih djelatnosti i sklapa ugovor o koncesiji, dodjeljuje koncesiju i sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje autotaksi prijevoza osoba, kao i drugih koncesija sukladno posebnom zakonu, 
18. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za  obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
19. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
20. do kraja ožujka tekuće godine podnosi Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
21. provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća kojom se uređuje zakup poslovnog prostora,   
22. organizira zaštitu od požara na području Grada i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
23. predlaže  Gradskom vijeću osnivanje i prestanak, statusne promjene i  preoblikovanja ustanova, trgovačkih društava i drugih  pravnih osoba čiji je Grad osnivač,
24. obavlja nadzor nad zakonitošću rada mjesnih odbora, kao i druge poslove u vezi s mjesnom samoupravom za koje je ovlašten zakonom ili drugim aktom,
25. raspisuje izbore za izbor članova vijeća mjesnih odbora,
26. osniva stalna ili povremena radna tijela u skladu sa zakonom, drugim propisom i aktima Grada, za rješavanje pitanja iz svoje nadležnosti,
27. odobrava uporabu naziva Grada i njegovih izvedenica, grba i zastave, pravnim i fizičkim osobama, sukladno odredbama zakona i odluke Gradskog vijeća,
28. zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim propisima,
29. daje punomoć za zastupanje Grada,
30. donosi odluke i odgovorna je osoba u svim postupcima javne  nabave, u skladu sa zakonom,
31. donosi Pravilnik o stipendiranju studenata i učenika Grada Knina,
32. daje upute, smjernice i naloge za rad u okviru svoje nadležnosti,
33. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, ovim Statutom ili drugim aktom.

Izbori  za mjesne odbore

Arhiva - stara stranica

Arhiva