X
Izbornik
X

Javne potrebe u sportu, kulturi i udrugama civilnog društva

JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2018. godinu (III. krug)
Na temelju točke VII. i VIII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima  Proračuna Grada Knina (KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-16-1 od 11. veljače 2016. godine) i članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti,  raspisuje   JAVNI  POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2018. godinu  I. U Proračunu Grada Knina za 2018. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku [...]
JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga i ustanova u kulturi Grada Knina za 2018. godinu
U Proračunu Grada Knina za 2018. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području kulture. Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u područjima kulture za 2018. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa utvrdilo je Gradsko vijeće Grada Knina kroz Program javnih potreba u kulturi na području grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/17), u iznosu od ukupno 80.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena provedbi sljedećih programa/projekata: – [...]
JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2018. godinu
U Proračunu Grada Knina za 2018. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba udruga civilnog društva. Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u području udruga civilnog društva za 2018. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa utvrdilo je Gradsko vijeće Grada Knina kroz Program javnih potreba udruga civilnog društva na području grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/17), u iznosu od ukupno 299.450,00 kuna. Sredstva su namijenjena provedbi [...]
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU
Programom javnih potreba u sportu na području grada Knina u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se prioritetna područja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima u području sporta na lokalnoj razini, koji će se sufinancirati iz Proračuna Grada Knina. Za potrebe sporta, kroz razne oblike, Grad Knin u svom Proračunu za 2018. godinu izdvojio je financijska sredstva u ukupnom iznosu od: 420.500,00 kuna. icon-caret-square-o-down Program javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2018. godinu
PROGRAM SOCIJALNIH DAVANJA NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU
Za potrebe pomoći socijalno ugroženim osobama kroz razne oblike, Grad Knin je u svom Proračunu za 2018. godinu planirao financijska sredstva u ukupnom iznosu od   1.580.000,00  kuna. Ovim Programom u okviru planiranih sredstava utvrđuju se prava korisnika zajamčene minimalne novčane naknade i drugih osoba, utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi, druga prava i pomoći, način financiranja tih prava, te uvjeti i način njihova ostvarivanja, kao i davanja u skladu sa ovim Programom, te financijskim i likvidnim mogućnostima Proračuna Grada Knina u 2018.godini (CIJELI TEKST) PROGRAM SOCIJALNIH DAVANJA NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU
Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Knina jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Knin utvrđene ovim Programom kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom, a osobito: – djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi, kao i pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, –  akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života, posebno u područjima i sredinama pogođenim ratnim razaranjima, –  investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture pogođenim ratnim razaranjima, [...]
PROGRAM JAVNIH POTREBA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA  NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU
Programi i projekti udruga od interesa za Grad Knin za čije se financiranje osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Knina jesu oni koji zadovoljavaju javne potrebe građana i pridonose razvitku i općem napretku Grada Knina, a odnose se na sljedeća područja djelatnosti (klasifikacija djelatnosti udruga sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj „Narodne novine“, broj 4/15): branitelji i stradalnici, demokratska politička kultura, duhovnost, gospodarstvo, hobistička djelatnost, ljudska prava, međunarodna suradnja, obrazovanje, znanost i istraživanje, održivi razvoj, socijalna djelatnost, tehnička kultura, zaštita zdravlja, zaštita okoliša i prirode, zaštita i spašavanje, te [...]
Odluke o korištenju sredstava proračuna Grada Knina
Odluka o korištenju sredstava proračuna za udruge civilnog društva Odluka o korištenju sredstava proračuna za udruge u sportu Odluka o korištenju sredstava proračuna za udruge i ustanove u kulturi
JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA ZA DJELATNOSTI OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD KNIN
Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora za djelatnosti od posebnog interesa za Grad Knin za poslovne prostore. Popis prostora i cijeli tekst natječaja nalaze se u prilogu vijesti.   Javni natječaj za poslovne prostore-udruge
Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u sportu grada Knina za 2016. godinu
U Proračunu Grada Knina za 2016. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta, koje se ostvaruju kroz: 1.poticanje i promicanje sporta, 2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, 3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, 4. sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, 5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, 6. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, 7. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, 8. planiranje, izgradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za  Grad  Knin 9. [...]
JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2016. godinu
U Proračunu Grada Knina za 2016. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba udruga civilnog društva. Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u području udruga civilnog društva za 2016. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa utvrdilo je Gradsko vijeće Grada Knina kroz Program javnih potreba udruga civilnog društva na području grada Knina za 2016. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 7/15), u iznosu od ukupno 415.000,00 kuna.   Dokumenti:   1 [...]
JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga i ustanova u kulturi Grada Knina za 2016. godinu
U Proračunu Grada Knina za 2016. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području kulture. Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u područjima kulture za 2016. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa utvrdilo je Gradsko vijeće Grada Knina kroz Program javnih potreba u kulturi na području grada Knina za 2016. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 7/15), u iznosu od ukupno 460.000,00 kuna. Dokumenti: 1 – Javni poziv za financiranje [...]
PRAVILNIK o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva)
PRAVILNIK o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva) Ovim Pravilnikom određuju se rokovi, kriteriji i postupak izbora kulturnih programa, akcija i projekata te programa i projekata udruga civilnog društva za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Knina, uvjeti i način sufinanciranja tih programa i projekata, opći uvjeti koje moraju ispunjavati korisnici sredstava, opći uvjeti ugovora, te načini praćenja izvršenja ugovornih obveza i namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava. Tekst pravilnika: Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu sredstava iz Proračuna
Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u gradu Kninu za 2016. godinu
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno Uredba („Narodne novine”, broj 26/15) i članka 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj: 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14), dana 12. siječnja 2016. godine, donosi Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u gradu Kninu za 2016. godinu POVEZNICA: Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i [...]
Javni poziv za prijavu manifestacija u svrhu oformljivanja jedinstvenog „KALENDARA DOGAĐANJA“ na području Grada Knin za 2016. godinu
Javni natječaj za prijavu manifestacija u svrhu oformljivanja jedinstvenog „KALENDARA DOGAĐANJA“ na području Grada Knin za 2016. godinu Tekst natječaja u privitku.   KALENDAR DOGADJANJA 2016, javni poziv
Prijava komunalnog nereda

Arhiva