X
Izbornik
X

Urednik

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti
Na temelju članka 7. stavak 1. Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“ broj 11/03, 10/09 i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 11/18) i Zaključka Gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javne gradske površine KLASA: 350-01/19-01/03, URBROJ: 2182/10-02-19-3 od dana 18. siječnja 2019. godine, Gradonačelnik Grada Knina raspisuje   J A V N I    N A T J E Č A J za davanje u zakup i na korištenje javnih površina [...]
NATJEČAJ za imenovanje direktora Upravitelja-Knin d.o.o. za upravljanje zgradama i tržnicama na malo Knin
Na temelju Odluke Skupštine Upravitelja-Knin d.o.o. za upravljanje zgradama i tržnicama na malo Knin o raspisivanju natječaja za imenovanje direktora Upravitelja-Knin d.o.o. za upravljanje zgradama i tržnicama na malo Knin, broj: 01-34/2019/01-17 od dana 17. siječnja 2019. godine, Upravitelj-Knin d.o.o. za upravljanje zgradama i tržnicama na malo Knin objavljuje   NATJEČAJ za imenovanje direktora Upravitelja-Knin d.o.o. za upravljanje zgradama i tržnicama na malo Knin Uvjeti:             Pored općih uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13. i 110/15.) kandidati moraju ispunjavati slijedeće potrebne uvjete:   magistar struke [...]
JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga i ustanova u kulturi Grada Knina za 2019. godinu
UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI KLASA: 610-01/19-01/2 URBROJ: 2182/10-03-19-1 Knin, 16. siječnja 2019. godine Na temelju točke VII. i VIII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima  Proračuna Grada Knina (KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-16-1 od 11. veljače 2016. godine i KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-19-2, od 7. siječnja 2019. godine) i članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti,  raspisuje JAVNI  POZIV za financiranje programa/projekata [...]
JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2019. godinu
UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI KLASA: 610-01/19-01/4 URBROJ: 2182/10-03-19-1 Knin, 16. siječnja 2019. godine Na temelju točke VII. i VIII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima  Proračuna Grada Knina (KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-16-1 od 11. veljače 2016. godine i KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-19-2 od 7. siječnja 2019. godine) i članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti,  raspisuje JAVNI  POZIV za financiranje programa/projekata [...]
Poziv redovitim učenicima srednjih škola koji nastavu pohađaju u Šibeniku
Vlada RH temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovnih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. („Narodne novine“, broj 76/18) sufinancira 75% cijene mjesečne karte pod uvjetima i na način propisan točkama II. i III. Odluke. Temeljem točke II., stavka 2, podstavka 2. Programa Općih javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu na području Grada Knina za 2019. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 12/18) u Proračunu Grada Knina za 2019. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje 50% od preostalog nepokrivenog iznosa cijene mjesečne karte za prijevoz redovitih učenika srednjih škola koji nastavu pohađaju u Šibeniku, [...]
JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA ZA DJELATNOSTI OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD KNIN
Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 11. stavak 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14 i 6/14  i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 7/15 i 8/18), Zaključka  o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora  za djelatnosti od posebnog interesa za Grad Knin KLASA: 372-01/19-01/02, URBROJ: 2182/10-02-19-3 od dana 14. siječnja 2019. godine, Zaključka KLASA: 372-01/14-01/22, URBROJ: 2182/10-02-14-1 od 11. srpnja 2014. godine, KLASA: 372-01/14-01/22, URBROJ: 2182/10-02-14-4 od 28. srpnja 2014. godine, [...]
JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Lokalne razvojne agencije MATICA
Novoosnovana Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Matica raspisala je dana 11. siječnja 2019. godine Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice. Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave, odnosno do 25. siječnja 2019. godine (do kraja dana). Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Javne ustanove Lokalne razvojne agencije MATICA i članka 12. Statuta Javne ustanove Lokalne razvojne agencije MATICA   Upravno vijeće Javne ustanove Lokalne razvojne agencije MATICA raspisuje  JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Lokalne razvojne agencije MATICA   Uvjeti: – magistar/magistra ili stručni/a specijalist/ica – najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci – aktivno znanje engleskog [...]
JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA
Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 5. stavak 1. točke 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14, 6/14 i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 7/15 i 8/18), Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA:­ 372-01/19-01/1, URBROJ: 2182/10-02-19-4 od 10. siječnja 2019. godine i članka 45. stavka 6. točke 21. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13- pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj [...]
ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2019. godinu – Program  javnih potreba u sportu na području Grada Knina
Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 76. Zakona o sportu ( „Narodne novine“, broj 71/06, 150/18, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16),  Programa javnih potreba u sportu na području grada Knina za 2019. godini („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 12/18), Prijedloga Povjerenstava Zajednice sportova Grada Knina od 15. prosinca 2018. godine, KLASA: 620-01/18-01/2, URBROJ: 2182/10-03-18-3, sukladno članku 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), dana 7. siječnja 2018. godine, donosi   ZAKLJUČAK o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2019. godinu [...]
Pregled dodjeljenih potpora u poljoprivredi po Javnom pozivu za dodjelu potpora za 2018. godinu
Pregled dodjeljenih potpora u poljoprivredi po Javnom pozivu za dodjelu potpora za 2018. godinu se nalazi u privitku: Izvješća o isplaćenim potporama u 2018. godini
Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u gradu Kninu za 2019. godinu
Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno Uredba („Narodne novine”, broj 26/15) i članka 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj: 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14, 2/18 i 6/18- pročišćeni tekst), dana 31. prosinca 2018. godine,  donosi Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u gradu Kninu za 2019. godinu GRADONAČELNIK  dr.sc. Marko Jelić Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva [...]
PROGRAM OPĆIH JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I ŠKOLSTVU  NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2019. GODINU
Na temelju članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine”, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18), članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 10/97, 107/07 i 94/13), članka 117. stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine”, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj: 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina, na 17. sjednici [...]
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2019. GODINU
Na temelju članka 1. i članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine” broj: 47/90, 27/93 i 38/09), članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine” broj 26/15) i članka 33. stavak 1. točka 20. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14, 2/18 i 6/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina, na 17. sjednici održanoj 14. prosinca 2018. godine, donosi PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI [...]
PROGRAM SOCIJALNIH DAVANJA NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2019. GODINU
Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine”, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17, dalje: Zakon) i članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj: 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14, 2/18 i 6/18- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina, na 17. sjednici održanoj 14. prosinca 2018. godine, donosi PROGRAM SOCIJALNIH DAVANJA NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2019. GODINU   I. UVODNI DIO Za potrebe pomoći socijalno ugroženim osobama kroz razne oblike, Grad Knin je u svom Proračunu za 2019. godinu planirao financijska sredstva u ukupnom [...]
PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2019. GODINU
Na temelju članaka 74. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine” broj 26/15)  i članka 33. stavka 1. točke 20. Statuta Grada Knina (“Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije”, broj: 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina, na 17. sjednici održanoj 14. prosinca 2018. godine, donosi   P R O G [...]
Prijava komunalnog nereda

Arhiva