X
Izbornik
X

Grad Knin

Izgradnja reciklažnog dvorišta Knin
Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Knin doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje. Izgradnja reciklažnog dvorišta Knin doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana gospodarenja otpadom RH 2017. – 2022.   PDF dokument
JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KNINA   U 2018. GODINI
PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju na području  grada Knina u 2018. godini. Bespovratna sredstva dodjeljuju se za: Mjera 1. Sufinanciranje troškova edukacije i stručnog osposobljavanja u poljoprivredi Mjera 2. Potpore mladim poljoprivrednicima Mjera 3. Potpore očuvanju i proširenju stočnog fonda Mjera 4. Potpore kapitalnim ulaganjima u sektoru biljne proizvodnje Mjera 5. Potpora izrade prijavne dokumentacije za projekte koji će se prijavljivati za sredstva EU fondova Cijeli tekst poziva u prilogu Izmjena Programa potpora u poljoprivredi za 2018. godini Javni poziv za 2018. godinu Izjava o obavljanju djelatnosi na području grada Knina [...]
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Knina
Grad Knin je proveo javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Knina koje je trajalo od 31. siječnja – 2. ožujka 2018. godine. U razdoblju savjetovanja nije zaprimljen nijedan prijedlog/mišljenje te je gradonačelnik Grada Knina utvrdio Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Knina i uputio ga Gradskom vijeću na usvajanje. Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog [...]
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
Grad Knin je proveo javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada koje je trajalo od 31. siječnja – 2. ožujka 2018. godine. U razdoblju savjetovanja nije zaprimljen nijedan prijedlog/mišljenje te je gradonačelnik Grada Knina utvrdio Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada i uputio ga Gradskom vijeću na usvajanje. Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada nalazi se u [...]
Javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za razdoblje 2018. – 2022. godine
Grad Knin je sukladno odredbama članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) proveo javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za razdoblje 2018. – 2022. godine koji je trajao od 22. siječnja – 21. veljače 2018. godine. Svi prijedlozi i primjedbe koji su dostavljeni u roku i na propisani način su obrađeni o čemu je sastavljeno izvješće o provedenom javnom uvidu koje se nalazi u privitku, nakon čega je izrađen Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za razdoblje 2018. – 2022. godine. Sukladno odredbama članka 21. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, na Prijedlog [...]
Zaključak o Programu mjera za suzbijanje patogenih organizama
Dokument u prilogu Zaključak o Programu mjera za suzbijanje patogenih organizama  
I. Izmjene i dopune Javne nabave Grada Knina za 2018. godinu
OBAVIJEST PODUZETNICIMA: „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća“
Otvoren je novi natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, pod nazivom  „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća“. Sva poduzeća koja planiraju ulagati u poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti, svoje će projekte moći predati od 3. travnja ove godine.   Namjena Poziva : potaknuti tvrtke na investicije povezane s osnivanjem nove ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diverzifikacijom proizvodnje ili temeljitom promjenom u poslovnom procesu. U tom su smislu prihvatljiva ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz opremanje i/ili izgradnju, uz sudjelovanje na sajmovima i usavršavanje osoblja. Prihvatljiva poduzeća do 250 zaposlenih Prihvatljivi prijavitelji: poduzeća koji [...]
Najava 7. tematske sjednice – nastavak
Na temelju članka 104. stavka 8. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam nastavak prekinute 7. (tematske) sjednice Gradskog vijeća Grada Knina za dan 13. veljače 2018. godine (utorak) s  početkom  u 13.00 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu. U nastavku sjednice provest će se daljnje izlaganje i rasprava po utvrđenoj točki dnevnog reda – Provedba Intervencijskog plana Grada Knina. PREDSJEDNICA Vedrana Požar, struč.spec.oec.      
Javni poziv Šibensko-kninske županije za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2018. godini
Šibensko-kninska županija na svojim stranicama objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2018. godini. U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska županija dodjeljivat će poticajna sredstva gospodarskim subjektima za slijedeće namjene: marketinških aktivnosti za troškove: izrade promidžbenog materijala    (izrada web stranice, letci, reklame, brošure i vizit kartice); stručno osposobljavanje i usavršavanje, osim troškova studija i redovnog      školovanja; kupnja dugotrajne imovine za osnovnu djelatnost i to u obliku prava     (poslovni  softver) i   stvari (strojevi, uređaji i oprema) ukoliko su     nabavljeni za korištenje u poslovanju. Korisnici Programa mogu biti: obrti, društva s ograničenom [...]
Pregled dodjeljenih potpora u gospodarstvu po Javnom pozivu za dodjelu potpora za 2017. godinu
Pregled dodjeljenih potpora u poljoprivredi po Javnom pozivu za dodjelu potpora za 2017. godinu
IZMJENA OBAVIJESTI  I  UPUTA KANDIDATIMA uz javni natječaj za prijam u službu
  I Z M J E N A     OBAVIJESTI  I  UPUTA KANDIDATIMA Obavijest i upute kandidatima uz javni natječaj za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove, KLASA: 112-01/18-01/1, URBROJ: 2182/10-04-18-3 od 25. siječnja 2018. godine mijenja se na način da se u pravnim izvorima za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja za radno mjesto referenta za likvidacijsko-blagajničke i knjigovodstvene poslove točka 10. mijenja se i glasi: „ 10. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17).“ Ostali dio teksta Obavijesti i uputa kandidatima [...]
Najava VII. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina
Na temelju članka 92. stavaka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam 7. (tematsku) sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 5.  veljače 2018. godine (ponedjeljak) s  početkom  u 9.00 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu   Za sjednicu predlažem sljedeći:   D N E V N I     R E D  1. Provedba Intervencijskog plana Grada Knina (Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika)   Dnevni red 7. (tematske) sjednice GV
POZIV NA JAVNU RASPRAVU o potencijalnim projektima izgradnje malih hidroelektrana na rijeci Krčić
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je od dva poduzetnika zaprimilo Zahtjeve za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnju dviju malih hidroelektrana, Krčić 4 i Krčić Polača. Prema pozitivnoj zakonskoj regulativi te prema zaprimljenim Elaboratima zaštite okoliša, za navedene zahvate traži se mišljenje Grada Knina o tome može li se očekivati značajan negativan utjecaj na okoliš u provedbi ovih projekata. Na temelju prikupljenih mišljenja Grada Knina i drugih nadležnih tijela, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će donijeti rješenje koje će propisivati je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš za ova dva potencijalna projekta. Zbog [...]
Prijava komunalnog nereda

Arhiva