X
Izbornik
X

Grad Knin

OBAVIJEST PODUZETNICIMA: „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća“
Otvoren je novi natječaj Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, pod nazivom  „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta malih i srednjih poduzeća“. Sva poduzeća koja planiraju ulagati u poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti, svoje će projekte moći predati od 3. travnja ove godine.   Namjena Poziva : potaknuti tvrtke na investicije povezane s osnivanjem nove ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diverzifikacijom proizvodnje ili temeljitom promjenom u poslovnom procesu. U tom su smislu prihvatljiva ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz opremanje i/ili izgradnju, uz sudjelovanje na sajmovima i usavršavanje osoblja. Prihvatljiva poduzeća do 250 zaposlenih Prihvatljivi prijavitelji: poduzeća koji [...]
Najava 7. tematske sjednice – nastavak
Na temelju članka 104. stavka 8. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam nastavak prekinute 7. (tematske) sjednice Gradskog vijeća Grada Knina za dan 13. veljače 2018. godine (utorak) s  početkom  u 13.00 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu. U nastavku sjednice provest će se daljnje izlaganje i rasprava po utvrđenoj točki dnevnog reda – Provedba Intervencijskog plana Grada Knina. PREDSJEDNICA Vedrana Požar, struč.spec.oec.      
Javni poziv Šibensko-kninske županije za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2018. godini
Šibensko-kninska županija na svojim stranicama objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2018. godini. U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska županija dodjeljivat će poticajna sredstva gospodarskim subjektima za slijedeće namjene: marketinških aktivnosti za troškove: izrade promidžbenog materijala    (izrada web stranice, letci, reklame, brošure i vizit kartice); stručno osposobljavanje i usavršavanje, osim troškova studija i redovnog      školovanja; kupnja dugotrajne imovine za osnovnu djelatnost i to u obliku prava     (poslovni  softver) i   stvari (strojevi, uređaji i oprema) ukoliko su     nabavljeni za korištenje u poslovanju. Korisnici Programa mogu biti: obrti, društva s ograničenom [...]
Pregled dodjeljenih potpora u gospodarstvu po Javnom pozivu za dodjelu potpora za 2017. godinu
Pregled dodjeljenih potpora u poljoprivredi po Javnom pozivu za dodjelu potpora za 2017. godinu
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Knina
Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Knin započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Knina. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 2. ožujka 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Knina. Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na [...]
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Knin započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Knina. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 2. ožujka 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada mogu se dostaviti putem priloženog [...]
IZMJENA OBAVIJESTI  I  UPUTA KANDIDATIMA uz javni natječaj za prijam u službu
  I Z M J E N A     OBAVIJESTI  I  UPUTA KANDIDATIMA Obavijest i upute kandidatima uz javni natječaj za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove, KLASA: 112-01/18-01/1, URBROJ: 2182/10-04-18-3 od 25. siječnja 2018. godine mijenja se na način da se u pravnim izvorima za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja za radno mjesto referenta za likvidacijsko-blagajničke i knjigovodstvene poslove točka 10. mijenja se i glasi: „ 10. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17).“ Ostali dio teksta Obavijesti i uputa kandidatima [...]
Najava VII. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina
Na temelju članka 92. stavaka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam 7. (tematsku) sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 5.  veljače 2018. godine (ponedjeljak) s  početkom  u 9.00 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu   Za sjednicu predlažem sljedeći:   D N E V N I     R E D  1. Provedba Intervencijskog plana Grada Knina (Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika)   Dnevni red 7. (tematske) sjednice GV
POZIV NA JAVNU RASPRAVU o potencijalnim projektima izgradnje malih hidroelektrana na rijeci Krčić
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je od dva poduzetnika zaprimilo Zahtjeve za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnju dviju malih hidroelektrana, Krčić 4 i Krčić Polača. Prema pozitivnoj zakonskoj regulativi te prema zaprimljenim Elaboratima zaštite okoliša, za navedene zahvate traži se mišljenje Grada Knina o tome može li se očekivati značajan negativan utjecaj na okoliš u provedbi ovih projekata. Na temelju prikupljenih mišljenja Grada Knina i drugih nadležnih tijela, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će donijeti rješenje koje će propisivati je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš za ova dva potencijalna projekta. Zbog [...]
Javni uvid prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za razdoblje 2018. – 2022. godine
Poziv na javni uvid i nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za razdoblje 2018. – 2022. godine nalazi se u nastavku objave. Poziv na javni uvid NACRT PGO KNIN_2018-2022_rev 4
Osnivanje Savjeta mladih Grada Knina
Završni izvještaj – Lokalni program za mlade Obrazac izvješća o savjetovanju_17_01_2018   Savjet Mladih – zapisnik sa konstituirajuće sjednice Rang lista članova Savjeta mladih Poziv članovima odbora Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Knina Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Knina Odluka o objavljivanju Javnog poziva Javni poziv Savjet mladih  
III. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina za 2017. godinu
Božićna čestitka vjernicima pravoslavne vjeroispovjesti
Svim vjernicima pravoslavne vjeroispovjesti Grad Knin želi sretan i blagoslovljen Božić.
JAVNI  POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba  udruga i ustanova u kulturi Grada Knina za 2018. godinu
U Proračunu Grada Knina za 2018. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području kulture. Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u područjima kulture za 2018. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa utvrdilo je Gradsko vijeće Grada Knina kroz Program javnih potreba u kulturi na području grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/17), u iznosu od ukupno 80.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena provedbi sljedećih programa/projekata: – [...]
Prijava komunalnog nereda

Arhiva